Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno- Przedszkolny w Iłownicy, reprezentowany przez Dyrektora, zwany „Administratorem”, z którym można się skontaktować korespondencyjnie pod adresem: Iłownica 127, 43-394 Rudzica lub za pośrednictwem poczty  elektronicznej zspilownica@gzosip.jasienica.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo skontaktować się za
pośrednictwem poczty elektronicznej: iod24h@gmail.com.

Skip to content