Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy, reprezentowany przez Dyrektora, zwany dalej „Administratorem”, z którym można się skontaktować korespondencyjnie pod adresem: Iłownica 127, 43-394 Rudzica lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zspilownica@gzosip.jasienica.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod24h@gmail.com Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO), w celach związanych z komunikacją pomiędzy Administratorem a Panią/Panem, przez okres niezbędny do zakończenia komunikacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji powyższego celu oraz uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi komunikację z Administratorem.

Skip to content