Świetlica

Świetlica

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. 

Godziny otwarcia świetlicy

6:30 - 16:00

Poniedziałek

6:30 - 16:00

Wtorek

6:30 - 16:00

Środa

6:30 - 16:00

Czwartek

6:30 - 16:00

Piątek

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia.

Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.

Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności.

Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.

Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym szkoły.

Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie.

Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień.

Nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, panowanie nad emocjami i ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny.

Wyrabianie spostrzegawczości, ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia, pobudzenie wyobraźni, wyrabianie wrażliwości estetycznej oraz wyrabianie nawyków samodzielnej pracy umysłowej.

Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.

Wdrażanie do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw oraz po ich zakończeniu.

Skip to content