Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w szkole

Kółko instrumentalne

Kółko
plastyczne

Kółko
teatralne

Kółko
gitarowe

Kółko
Język Angielski

Kółko
szachowe

Zespół regionalny „Swarne Dziecka”

SKS

Zajęcia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia
rewalidacyjne

Zajęcia
logopedyczne

Zajęcia
z surdopedagogiem

Zajęcia
rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Zajęcia
z tyflopedagogiem

Rehabilitacja ruchowa

Skip to content