Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu nazwa strony internetowej (Serwis), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest nazwa szkoły (Administrator).  Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: zspilownica@gzosip.jasienica.pl lub tel: +48695385610, Administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pozyskiwanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody użytkownika Serwisu lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika w Serwisie.

Podanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 4 pkt. b) jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z funkcjonalności, tj. rejestracji i prowadzenia konta użytkownika.

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem lub adresu e-mail i telefonu kontaktowego dostępnego na stronie http://gzosip.jasienica.pl:
– imię i nazwisko,
– adres e-mail,
– numer telefonu,
– inne dane przekazane przez użytkownika.

Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 4 powyżej. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
– czas niezbędny do realizacji umowy,
– czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
– czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:
– prawo dostępu do danych osobowych,
– prawo do sprostowania danych osobowych,
– prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
– prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
– prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
– wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (podstawa prawna – art. 6 ust.
1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”.
– dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) –
„prawnie uzasadniony interes”,
– udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem adresu e-mail i telefonu
kontaktowego dostępnego na stronie nazwa strony internetowej (podstawa prawna – 6 ust. 1 lit. f
RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

Przekazanie danych wskazanych w ust. 7 powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest niemożność przekazania użytkownikowi odpowiedzi.

Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do obsługi zapytania.

Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta użytkownik, ale również z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
– podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
– innym administratorom, np. kurierom.

W celu realizacji wskazanych w ust. 19 powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: zspilownica@gmail.com

Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy tylko Serwisu nazwa strony internetowej serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej Polityce Prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Serwisu.

POLITYKA COOKIES

Administrator gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie – logi systemów (tzw. rejestry zdarzeń), zawierające w szczególności publiczne adresy IP użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu. Logi systemów wykorzystywane są przez Administratora do celów statystycznych. Zbiorcze podsumowania w postaci statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących użytkowników odwiedzających Serwis.

Celem wykorzystywania plików cookies przez Serwis jest:
– tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników,
– dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu,

Pliki cookies mogą być także zamieszczane i wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem partnerów (np. Creative Commons).

W Serwisie mogą znajdować się odnośniki do innych stron WWW, przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: dziennik elektroniczny (WizjaNet – system mobiDziennik), wtyczki portali społecznościowych (Twitter, Facebook), mapy (Google Maps). Korzystanie z tych aplikacji lub odnośników może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do wskazanych zewnętrznych podmiotów.

Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Serwisu.

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

Administrator, stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu plików cookies, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony internetowej (Serwis).

W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies – pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika i służące do korzystania ze stron Serwisu.

Za pomocą technologii cookies zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.

W trakcie odwiedzania Serwisu do urządzenia końcowego użytkownika wysyłany jest co najmniej jeden plik cookies w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika są automatycznie rejestrowane
przez Serwis.

Pliki cookies, przechowywane przez nie informacje oraz uzyskiwanie dostępu do tych informacji nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym lub oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.

Skip to content