Samorząd Uczniowski

Kim jesteśmy?

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni posiadają prawo do działania w szkole i w środowisku lokalnym.

Ty, twoje koleżanki i koledzy – wszyscy jesteście członkami SU i możecie wpływać na szkolne życie – niezależnie od tego, czy zostaliście wybrani do zarządu SU, na przewodniczącego klasy, czy po prostu macie ciekawe pomysły, chcecie urozmaicić dzień powszedni w szkole lub rozwijać zainteresowania.

„W samorządzie nie ma kierowników i podwładnych. Samorząd, który nie przynosi korzyści wszystkim – nie jest samorządem”.
J. Radziewicz

Niezależnie od tego, czy jesteś już zaangażowany w życie szkoły, czy nie – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną drużynę piłki nożnej lub projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach koła miłośników przyrody czy gier komputerowych, dekorując salę gimnastyczną na imprezę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową lub organizując wystawę fotografii. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność Samorządu Uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!

Co ważne – nie musisz być we władzach samorządu, aby działać.

W jaki sposób?

Zadaniem władz SU, czyli wybranej w wyborach reprezentacji społeczności szkolnej, jest włączanie w działanie jak największej liczby uczniów. Zarząd samorządu uczniowskiego nie ma kompetencji do kierowania życiem szkoły – ma za zadanie pomagać innym odnaleźć swoje w niej miejsce i rozwiązywać problemy, które dotyczą wszystkich uczniów.

Członkowie Samorządu

Martyna Folek – przewodnicząca

Maria Jasińska – zastępca

Patrycja Gawlas – sekretarz

W skład Samorządu wchodzą również przewodniczący klas oraz ich zastępcy.

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są: pan Tomasz Zużałek oraz pani Mariola Białek.

Aktualności Samorządu Uczniowskiego

Nowy Samorząd Uczniowski

5 października 2023 roku odbyły się w naszej szkole demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie…

Poczta walentynkowa

14 lutego to wyjątkowy dzień dla wielu osób. Walentynki to czas wyznawania  miłości, sympatii jak…

Co może Samorząd Uczniowski?

Wybierać opiekuna samorządu.

Redagować i wydawać gazetkę szkolną.

Uzyskiwać informacje o programach nauczania.

Uczestniczyć w pracach rady szkoły.

Korzystać z prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

Sami uchwalać regulamin Samorządu Uczniowskiego (musi być zgodny ze statutem szkoły). Określa on zasady wyboru i działania organów samorządu.

Przedstawiać opinie i wnioski radzie szkoły, dyrekcji i radzie pedagogicznej we wszystkich sprawach szkoły, także dotyczących zmian w statucie szkoły.

Organizować życie szkolne i działalność kulturalną, oświatową, sportową oraz rozrywkową.

Działania całoroczne

Organizowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego.

Współdziałanie z władzami szkolnymi, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym.

Utrzymywanie czystości w salach lekcyjnych i szafkach.

Dbałość o wystrój korytarza szkolnego.

Prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego.

Praca na rzecz szkoły.

Współudział w uroczystościach szkolnych.

Prowadzenie protokołów ze swojej działalności.

W ramach tych działań:

Organizacja szkolnych zbiórek: nakrętek, makulatury i butelek PET, baterii.

Kalendarz świąt nietypowych.

Kolorowe piątki.

Szczęśliwy numerek.

Udział w akcjach charytatywnych.

Skip to content