Spójrz inaczej

Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie.

 

Wiara we własne siły.

Nawiązywanie relacji społecznych.

 

Radzenie sobie ze stresem.

Kształtowanie kompetencji emocjonalnych.

Dbanie o zdrowie.

Program został opracowany przez zespół psychologów i pedagogów ze Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Szkolnej ze Starachowic pod kierunkiem Andrzeja Kołodziejczyka. 

 

Jest to program o przewadze elementów wychowawczych nad profilaktycznymi. Opiera się na założeniu ,że jednym z podstawowych źródeł uzależnień są deficyty rozwoju emocjonalnego oraz zła adaptacja do ról i warunków życiowych. Nadrzędnym celem programu jest takie wpływanie na dziecko, aby radziło sobie lepiej, bez nadmiernego napięcia, z rozwiązywaniem problemów, które niesie życie, aby rozumiało siebie, potrafiło współżyć z innymi oraz znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach. Program obejmuje treści zgrupowane w czterech blokach tematycznych. Dotyczą one:

– uczestnictwa w grupie, 
– postrzegania siebie i rozumienia swoich uczuć,
– rozwiązywania problemów,
– dbania o zdrowie.

Celem zajęć dot. uczestnictwa w grupie jest kształtowanie umiejętności obcowania z ludźmi, dostrzegania i szanowania potrzeb otoczenia, rozwijania zdolności empatii, rozumienia uczuć innych ludzi i uznawania prawa do własnego życia każdego człowieka.

Zajęcia na temat postrzegania siebie i rozumienia swoich uczuć mają umożliwić dzieciom uczenie się rozpoznawania i otwartego komunikowania innym własnych uczuć i potrzeb, a także wspólne poszukiwanie przez dzieci sposobów rozładowywania napięć emocjonalnych i dzielenie się odczuciami w tym zakresie. Zajęcia służą też rozwijaniu poczucia własnej wartości poprzez obserwowanie własnej nie powtarzalności i doświadczanie akceptacji. 

W bloku tematycznym poświęconym rozwiązywaniu problemów dzieci mogą się uczyć radzenia sobie z konfliktami i podejmowania samodzielnych decyzji. Celem zajęć dot. zdrowia jest zrozumienie jego wartości oraz wyrobienie nawyków prozdrowotnych, co może w konsekwencji zmniejszyć skłonność do sięgania w przyszłości po substancje zmieniające świadomość. Program kładzie szczególny nacisk na wspieranie rozwoju dziecka nie tylko poprzez treści programowe i specjalnie dobrane metody wywodzące się z nurtu psychologii humanistycznej, ale przede wszystkim poprzez osobisty kontakt nauczyciela z dziećmi. Wśród technik wykorzystywanych podczas zajęć należy wymienić krąg uczuć, psychodramę(odgrywanie scenek), burzę mózgów oraz rysowanie, malowanie, gry i zabawy, przedstawienia kukiełkowe, krótkie opowiadania. 

Program w naszej szkole jest realizowany na godzinach wychowawczych oraz zajęciach z pedagogiem szkolnym w klasa 1 – 8. Program wdrażamy już trzeci rok.

Skip to content